Regulamin przewozu osób w firmie Perfektbus Bartosz Gradziński 76-129 Ostrowiec 87/4 NIP 4990411803 REGON 320651540

Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu.

Firma przewozowa Perfektbus

Firma przewozowa Perfektbus organizuje wyjazdy liniowe na trasie Polska – Niemcy – Holandia. Przewóz osób odbywa się o zmiennych godzinach rannych i popołudniowych. Z uwagi na specyfikę działalności godziny wjazdów i przyjazdów mogą ulec zmianie, nie stanowią części umowy oraz nie są objęte gwarancją. Firma Perfektbus zwana dalej przewoźnikiem zobowiązuje się do przewozu pasażera w umówione miejsce.

 1. Dokładna godzina wyjazdu potwierdzana jest przez pasażera telefonicznie dzień przed wyjazdem w godzinach 10.00-15.00, natomiast rezerwacje niepotwierdzone do godziny 16.00 zostają anulowane.
 2. Przewoźnik deklaruje przewiezienie pasażera w ustalone miejsce i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w podróży, które mogą być spowodowane m.in.:
  – kontrolami policyjnymi,
  – kontrolami celnymi,
  – innymi czynnikami np. problemy techniczne, awaria pojazdu, utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane np. korkami, kolizjami drogowymi, warunkami atmosferycznymi.
 3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania pasażera lub kontynuacji przewozu w sytuacji gdy pasażer:
  – okaże dowód tożsamości, w którym ujawnione są inne dane (imię i nazwisko) niż podane w rezerwacji,
  – zachowuje się w sposób uciążliwy lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych pasażerów i kierowcy,
  – nie przestrzega warunków regulaminu,
  – został zatrzymany przez służby celne, straż graniczną, policję lub inne uprawnione służby,
  – nie posiada ważnych oraz wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość niezbędnych do przekroczenia granicy,
  – zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  – warunki atmosferyczne i drogowe,
  – postoje na granicy,
  – przy wsiadaniu do pojazdu nie okaże się kierowcy dowodem tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty) w celu zweryfikowania czy posiada on ważną rezerwację i jest uprawniony do przewozu.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez służby graniczne.
 5. Ze względów logistycznych w trakcie przewozu może zachodzić konieczność przesiadki na inny środek transportu.
 6. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu i dołoży wszelkich starań, aby kursy odbywały się zgodnie z ustaleniami.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie przejazdu z przyczyn od niego niezależnych takich jak :
  – zamknięcie granic,
  – klęsk,
  – warunki atmosferyczne i drogowe,
  – postoje na granicy.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem pojazdu.
 9. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika polegającej na przewozie osób z adresu na podany adres nie istnieje stały, regularny rozkład jazdy. Ustalanie tras odbywa się na bieżąco na podstawie rezerwacji składanych przez pasażerów.

Pasażer

 1. Pasażer zobowiązany jest zgłosić się i oczekiwać na przewoźnika 15 minut przed planowanym odjazdem z wcześniej ustalonego miejsca.
 2. Pasażer przy składaniu rezerwacji ma obowiązek podać dokładny adres: kod pocztowy, miejscowość, ulicę, nr budynku, mieszkania – na który przewoźnik ma przewieść lub odebrać pasażera.
 3. Za podanie błędnego adresu przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Pasażer zobowiązany jest poprzez podanie kompletu danych do złożenia rezerwacji telefonicznie lub drogą elektroniczną. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji i potwierdzenia przez osobę upoważnioną – pracownika biura firmy przewozowej Braciaktrans.
 5. Pasażer ma prawo anulować rezerwację telefonicznie minimum jeden dzień przed planowanym wyjazdem, aby nie blokować miejsca dla pozostałych pasażerów.
 6. Pasażer zobowiązany jest oczekiwać pod ustalonym adresem w dniu wyjazdu o umówionej godzinie. Nie stawienie się pasażera w umówionym miejscu i czasie oznacza rezygnację z przejazdu z winy pasażera. Z tego tytułu przewoźnik ma prawo zażądać od podróżującego pełnej zapłaty za przejazd. Płatność za przejazd, który nie odbył się pobierana będzie przy następnej podróży pasażera lub przelewem na konto bankowe firmy Perfektbus.
 7. Pasażer przy wsiadaniu do pojazdu ma obowiązek okazać się kierowcy dowodem tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty) w celu zweryfikowania czy posiada on ważną rezerwację i jest uprawniony do przewozu.
 8. Zabrania się:
  – spożywania w pojeździe alkoholu i środków odurzających,
  – palenia w pojeździe tytoniu i papierosów elektronicznych,
  – wnoszenia do pojazdu i spożywania pokarmów wydzielających nieprzyjemny, intensywny zapach uciążliwy dla innych podróżnych,
  – wnoszenia do pojazdu rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, bądź których przewóz lub posiadanie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wysadzenie i pozostawienie pasażera, którego stan będzie wskazywał na bycie pod wypływem alkoholu lub środków odurzających.
 10. Pasażer powinien przekazać bagaż dla kierowcy, który umieści go w części bagażowej pojazdu. Na kierowcy spoczywa decyzja o ułożeniu i umiejscowieniu przewożonych bagaży.
 11. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa, w innym wypadku jego podróż może się nie odbyć.
 12. Podczas podróży pasażerowie zobligowani są do przestrzegania zaleceń kierowcy.
 13. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w
  transporcie.
 14. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom. W momencie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia pojazdu pasażer zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł. Jeżeli szkoda wyrządzona przez pasażera przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Przewoźnik ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej. Za inne szkody Pasażerowie odpowiadają zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.
 15. W trakcie przerw podczas podróży pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego czasu przerw i nie powodować opóźnień w odjeździe. Za samowolne oddalenie się pasażera od pojazdu przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, które obejmuje wyłącznie sytuacje jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu pasażera w pojeździe.
 17. Jeśli przepisy kraju docelowego nie stanowią inaczej dzieci do 12 roku życia powinny podróżować z opiekunem. W przypadku podróżowania osoby niepełnoletniej konieczne jest posiadania przez małoletniego upoważnienia wyrażającego zgodę na przejazd podpisanego przez rodziców lub opiekuna prawnego oraz ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość.
 18. Przewoźnik udziela rabatu w wysokości 20 zł od ceny za przejazd w dany rejon dla dzieci do 12 roku życia.
 19. Przewóz dziecka odbywa się wyłącznie w foteliku do tego przeznaczonym lub z użyciem podwyższenia do przewozu dzieci. Zapewnienie fotelika lub podwyższenia dla dziecka należy do opiekuna. Dziecko powinno przebywać w foteliku podczas całej podróży.

Oplata za przejazd

1. Podana cena biletu dotyczy jednego kursu i jest kwotą brutto pobieraną za przejazd jednej osoby. Płatność odbywa się zapłata gotówką u kierowcy lub przedpłata na konto.

2. Po opłaceniu podróży kierowca przekazuje dla pasażera paragon za przejazd. Istnieje możliwość otrzymania faktury, chęć otrzymania faktury należy zgłosić do biura obsługi klienta Perfektbus w trakcie dokonywania rezerwacji. Faktura za przejazd może zostać wystawiona tylko i wyłącznie na podstawie paragonu za przejazd.

3. Istnieje możliwość wykonania przedpłaty na konto bankowe firmy Perfektbus.

4. Przelew musi zostać zaksięgowany najpóźniej dzień przed wyjazdem pasażera.

Bagaż

1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu podstawowego i 1 bagaż podręczny, gdzie bagaż podstawowy to 1 sztuka o wymiarach 50cmx70cmx30cm, a waga wspólna bagażu podstawowego nie może przekroczyć 40 kg. Bagaż przewożony jest w części bagażowej pojazdu.

2. Bagaż podręczny powinien osiągać wymiary umożliwiające swobodne umieszczenie bagażu, które nie ograniczają w żaden sposób swobody podróży pozostałym pasażerom.

3. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową powinny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

4. Bagaż przekraczający podane w regulaminie wymiary lub większa ilość bagażu będzie traktowany jako bagaż dodatkowy podlegający opłacie w wysokości od 50 zł lub więcej w zależności od jego wielkości i wagi.

5. Pasażer zobowiązany jest zgłosić ilość i wielkość przewożonego bagażu podczas składania rezerwacji.

6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu jeśli nie odpowiada on wielkości podanej podczas rezerwacji lub nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony, zniszczony lub pomylony bagaż oraz za inne rzeczy pozostawione przez pasażerów w pojeździe.

8. Jeśli pasażer poinformuje przewoźnika o pozostawieniu bagażu lub rzeczy osobistych, a kierowca potwierdzi ich pozostawienie w pojeździe, wówczas zostaną dostarczone do siedziby firmy i przechowywane będą przez okres maksymalnie 30 dni kalendarzowych. Po upływie 30 dni rzeczy pozostawione w pojeździe uznaje się za porzucone i utylizowane.

9. Zabrania się przewozu bagażu i rzeczy które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

10. Przewoźnik zezwala na transport zwierząt domowych, które muszą być przewożone w specjalnych klatkach lub transporterach do tego przeznaczonych. Zwierzę przewożone jest w części bagażowej pojazdu. Istnieje możliwość umieszczenia zwierzęcia w części dla pasażerów, należy wówczas uiścić dodatkową opłatę za przejazd. Przy podróży trzeba posiadać dokument potwierdzający aktualne świadectwo szczepień lub zdrowia oraz paszport. Opłata za transport wynosi od 450 zł wzwyż (kwota jest wyceniana na podstawie wielkości klatki lub transportera przeznaczonego do transportu zwierząt).

Przewóz zwierząt należy zgłosić podczas składania rezerwacji. Kierowca może odmówić przewozu,
jeżeli stwierdzi że zwierzę może zagrażać bezpieczeństwu innych pasażerów.

Reklamacje

1. Wszystkie zgłoszenia związane z reklamacją dotyczącą przejazdu prosimy kierować na adres email perfektbuskoszalin@gmail.com

2. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
– dokładne opisanie zaistniałej sytuacji,
– wnoszone zastrzeżenia,
– doznane szkody i związane z tym roszczenia.

3. Na rozpatrzenie reklamacji Przewoźnik ma 30 dni roboczych z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania informacji dodatkowych.
Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu w momencie dokonania rezerwacji W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmiana